Статут

Титульний лист СТАТУТУ 

Стаття 1. Загальні положення.

 

1.1. Українська Асоціація "Укрелектрокабель” являється неприбутковою організацією створеною як добровільне договірне об’єднання юридичних осіб - виробників кабельно-провідникової продукції, сировини і обладнання для її виготовлення, для координації їх підприємницької діяльності по забезпеченню народного господарства країни продукцією, а також для представлення та захисту спільних інтересів і є правонаступницею Української корпорації "Укрелектрокабель”.

1.2 Українська Асоціація «Укрелектрокабель» (далі Асоціація) є господарською асоціацією. Вона не здійснює самостійно підприємницьку діяльність, не укладає будь-яких  договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не здійснює контролю або управління та не втручається у господарську діяльність і прийняття управлінських рішень підприємств - учасників асоціації

1.3 Асоціація в своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським і Податковим Кодексами України, іншими чинними Законами України, рішеннями Уряду України, нормативними актами органів державного управління України, цим Статутом та діє на принципах законності, гласності, добровільності, рівноправності і незалежності її членів,

1.4. Повне найменування українською мовою: УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ "УКРЕЛЕКТРОКАБЕЛЬ”.

1.5. Скорочене найменування: АСОЦІАЦІЯ "УКРЕЛЕКТРОКАБЕЛЬ”.

1.6 Асоціація створена на необмежений термін.

1.7. Місцезнаходження Асоціації: 04073  м. Київ, вул. Сирецька, 5, офіс 222.

Стаття 2. Правові положення Асоціації.

 

2.1. Асоціація набуває права юридичної особи з моменту державної реєстрації.

2.2. Асоціація володіє відокремленим майном, має свою печатку, кутовий штамп, фірмовий бланк, самостійний баланс, розрахунковий (балансовий, валютний) та інші рахунки в установах банків.

2.3. Асоціація може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді і арбітражі.

2.4. Асоціація має право власності на своє майно, відповідає по своїх зобов’язаннях належним їй майном, на яке згідно діючого законодавства, може накладатися стягнення. Асоціація не відповідає по зобов’язаннях своїх членів.

2.5. Асоціація має право створювати і відкривати на території України та інших держав відокремлені підрозділи у формі філіалів та представництв.

2.6 Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без створення  юридичної особи. Майно філій та представництв ведеться на окремому балансі і на балансі Асоціації.

2.7. Керівники філіалів і представництв призначаються Асоціацією та діють на підставі її доручень.

2.8. Асоціація не несе відповідальність за діяльність своїх філіалів та представництв.

Стаття 3. Цілі та предмет діяльності Асоціації.

<!-- [if !supportLists] -->3.1.          <!-- [endif] -->Цілями Асоціації являються:

- сприяння розвитку і вдосконаленню виробництва кабельно-провідникової продукції, обладнання та сировини для неї;

- сприяння розвитку виробничого потенціалу членів Асоціації, міжнародного співробітництва виробників кабельно-провідникової продукції, обладнання та сировини ;

- захист прав і інтересів членів Асоціації в центральних та місцевих органах державної влади і управління, громадських, суспільних, міжнародних організаціях, судах та інших організаціях.

3.2. Для виконання статутних цілей Асоціація вирішує та здійснює наступні задачі і види діяльності:

- формує банк даних та регулярно інформує членів Асоціації по поточних обсягах виробництва по всій номенклатурі кабельно-провідникової продукції;

- проводить збір інформації, аналізує і оцінює стан та перспективу розвитку внутрішнього та зовнішнього ринку кабельно-провідникової продукції;

- дає оцінку поточних і можливих перспективних обсягів виробництва та споживання основних видів кабельно-провідникової продукції, матеріалів та сировини для її виготовлення і, на цій підставі, рекомендує членам Асоціації про можливості імпортозаміщення, експорту та розвитку;

- розробляє і реалізує спільні програми в проведенні єдиної технічної політики з розробки та впровадження нових видів кабельної продукції і сировини для неї, включаючи питання прийняття і перегляду державних та міжнаростандартів;

- організує і проводить семінари, симпозіуми, конференції, розповсюджує рекламні і інформаційні матеріали з питань діяльності Асоціації та її членів;

- здійснює іншу діяльність, яка не суперечить діючому законодавству та даному Статуту.

Стаття 4. Членство в Асоціації.

Права і обов’язки членів Асоціації.

 

4.1. Членами Асоціації можуть бути юридичні особи, які створені відповідно до чинного законодавства України, статутна діяльність яких відповідає вимогам цього Статуту та які письмово дали згоду виконувати всі його положення. 

4.2. Члени Асоціації зберігають за собою повну юридичну та економічну незалежність, самостійно здійснюють права юридичної особи.

4.3. Члени Асоціації мають право :

- брати участь в діяльності Асоціації, її Загальних зборах, семінарах та інших заходах щодо реалізації проектів та рішень;

- вибирати та бути обраним в органи управління Асоціації;

- вносити на розгляд зборів і органів управління Асоціації пропозиції стосовно поліпшення діяльності та по порядку денному Загальних зборів, а також брати участь у їх обговорюванні;

- користуватися підтримкою і захистом своїх прав та інтересів з боку Асоціації;

- одержувати інформацію про діяльність Асоціації, консультативну та методичну допомогу;

- за своїм розсудом виходити із складу Асоціації;

- користуватись послугами, товарами, продукцією виготовленими її членами в першочерговому порядку і на пільгових умовах.

4.4. Обов’язки членів Асоціації:

- дотримуватись положень Статуту Асоціації, виконувати рішення її керівних органів;

- вести свою діяльність згідно з чинним законодавством України, Постановами Уряду і брати участь у вирішенні завдань Асоціації;

- брати участь у заходах, що проводяться Асоціацією;

- своєчасно і в повному обсязі забезпечувати перерахування вступних, членських та цільових внесків, розміри яких визначаються рішенням Загальних зборів;

- своєчасно надавати інформацію необхідну для рішення питань щодо діяльності Асоціації;

- своєю діяльністю активно сприяти укріпленню Асоціації та вирішенню завдань, які стоять перед нею;

- в рівних частках фінансувати витрати, пов’язані з організацією, утриманням, державною реєстрацією та перереєстрацією Асоціації.

 

Стаття 5. Порядок вступу та виходу з Асоціації.

 

5.1. Прийом в члени  Асоціації здійснюється рішенням її Загальних Зборів на підставі відповідної заяви кандидата з короткою характеристикою основних відомостей і показників своєї діяльності, а також при наявності рекомендації не менш ніж 2–х діючих членів Асоціації.

5.2. Кандидат вважається прийнятим до складу Асоціації після сплати вступного внеску протягом 20 днів з дня прийняття рішення Загальних зборів.

5.3. Вихід зі складу Асоціації або припинення членства в ній здійснюється рішенням Загальних зборів на підставі письмової заяви керівника підприємства.

5.4. При порушенні положень Статуту, у тому числі несплаті членських внесків протягом одного року після закінчення терміну сплати, підприємство за поданням Президента Асоціації їможе бути виключене із складу членів Асоціації.

Рішення Загальних зборів з цього питання являється остаточним.

5.5. Асоціація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів. Члени Асоціації не відповідають за зобов'язаннями Асоціації.

Стаття 6. Організація управління Асоціацією.

 

6.1. Вищим органом управління Асоціації є Загальні збори її членів. Загальні збори   проводяться не менше ніж два рази на рік.

Позачергові збори можуть бути скликані в наступних випадках:

- за рішенням Президента Асоціації ;

- за вимогою не менше ніж 1/3 членів Асоціації ;

- за вимогою Ревізійної комісії.

6.2. Загальні збори вважаються дійсними, якщо на них присутні не менше ніж 60% членів Асоціації.

6.3. Голосування проводиться таємно або відкрито за рішенням Загальних зборів більшістю голосів присутніх.

6.4. Основною функцією Загальних зборів є забезпечення в додержанні Асоціацією цілей, в інтересах яких вона була створена.

6.5. Загальні збори можуть вирішувати будь які питання діяльності Асоціації.

6.6. До виключної компетенції Загальних зборів членів Асоціації належить вирішення наступних питань:

6.6.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації та затвердження нової редакції Статуту.

6.6.2. Утворення та припинення діяльності керівних органів Асоціації.

6.6.3. Реорганізація або ліквідація Асоціації.

6.6.4. Обрання Президента Асоціації.

6.6.5. Обрання Ревізійної комісії.

6.6.6. Затвердження річного кошторису Асоціації та внесення змін до нього.

6.6.7. Прийняття  та виключення членів Асоціації.

6.6.8. Затвердження порядку прийняття нових членів Асоціації та виключення із її складу.

6.6.9. Утворення комітетів, робочих комісій та груп з окремих напрямків діяльності  Асоціації.

6.6.10. Затвердження порядку денного Загальних зборів.

6.6.11. Прийняття рішень про участь в інших організаціях.

6.6.12. Затвердження розмірів та порядку сплати вступних, членських та цільових внесків.

Рішення по п.п. 6.6.1., 6.6.2., 6.6.3. приймаються більшистю в 75% від присутніх на Загальних зборах членів Асоціації.

Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Ассоціації.

6.6.13. Обрання Правління

6.7. В період між Загальними зборами керівним органом Асоціації є Правління та Виконавча дирекція підпорядкована Президенту Асоціації.

6.8. Президент Асоціації обирається терміном на чотири роки.

6.9. Президент Асоціації:

- відповідно до завдань та мети діяльності представляє інтереси і діє від імені Асоціації без довіреності;

- формує структуру, апарат Виконавчої дирекції, призначає та звільняє з посад працівників Виконавчої дирекції, визначає їх обов’язки, повноваження та права;

 - затверджує, в межах кошторису, штатний розклад, умови, порядок та розмір оплати працівників Виконавчої дирекції.

- має право призначати керівника Виконавчої дирекції на контрактній основі, делегувати йому свої права та повноваження, які забезпечуватимуть оперативну господарську і поточну діяльність Асоціації.  

6.10. Ревізійна комісія обирається строком на чотири роки у складі 3-х осіб і є контролючим органом Асоціації.

Членами ревізійної комісії не можуть бути члени Правління та Виконавчої дирекції Асоціації.

6.11. Ревізійна комісія Асоціації:

- не менше ніж один раз на рік проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Асоціації;

- контролює виконання рішень керівних органів Асоціації;

- слідкує за дотримуванням законодавства  керівними органами Асоціації;

- перевіряє річний баланс, виконання кошторису та подає свій висновок на розгляд і затвердження Загальними зборами.

6.12. Члени Ревізійної комісії мають право вимагати від керівних органів Асоціації надання всіх необхідних їй документів.

6.13.При виникненні істотної загрози інтересам Асоціації або виявлені зловживання з боку керівних осіб - Ревізійна комісія має право вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

6.14. Правління обирається з 4-х осіб на строк повноважень Президента Асоціації, який також входить до його складу.

6.14.1. Кандидат в члени Правління вважається обраним, якщо за підсумками голосування він отримав більше половини голосів присутніх на Загальних зборах.

6.14.2. Правління приймає рішення простою більшістю голосів свого складу. При рівності голосів - голос Президента Асоціації вважається вирішальним.

Правління може приймати свої рішення шляхом опитування, якщо вони надані в письмовій формі.

6.14.3. До компетенції Правління належить:

а) розгляд та схвалення проектів рішень, розроблених для затвердження Загальними зборами;

б) здійснення контролю за поточною діяльністю Виконавчої дирекції, щодо виконання рішень Загальних зборів;

в) визначення структури, чисельності, форм та систем оплати праці працівників Виконавчої дирекції Асоціації.

Стаття 7. Майно та кошти Асоціації.

 

7.1. Джерелами фінансування і формування майна та діяльності Асоціації є:

 - вступні та членські внески;

 - цільові внески, що призначені для фінансування конкрентних заходів та

програм, прийнятих на Загальних зборах.

- благодійна  допомога та інші джерела.

7.2. Доходи (прибутки) Асоціації не розподіляються серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (окрім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску) членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.3. Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених її Статутом та кошторисом.

7.4. Порядок, розмір та періодичніть надходження вступних та членських внесків визначається Загальними зборами членів Асоціації.

7.5. Майно Асоціації складають основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності відображені в самостійному балансі Асоціації.

7.6. Асоціація веде бухгалтерський облік та надає статистичну звітність в порядку встановленому законодавством України.

7.7. Відповідальніть за стан  обліку, своєчасне надання бухгалтерської звітності покладається на Президента або уповноважену ним особута Головного бухгалтера Асоціації.

7.8. Асоціація надає інформацію про свою діяльність в органи державної статистики, податковим органам та своїм членам.

 

Стаття 8. Строк дії Статуту.

 

8.1. Статут є безстроковим і вступає в силу з моменту його підписання та втрачає силу з моменту припинення діяльності Асоціації.

Припинення діяльності Асоціації, порядок її ліквідації передбачені положеннями цього Статуту.

8.2. Недійсність окремих розділів чи положень Статуту, в результаті зміни законодавчих актів України та внесення до них змін та доповнень, не означає недійсність Статуту в цілому.

8.3. Юридичним актом підписання Статуту є протокол Загальних зборів членів Асоціації, підписаний Головою і Секретарем зборів та завірений печаткою Асоціації.

Стаття 9. Ліквідація Асоціації.

 

9.1.Ліквідація або реорганізація Асоціації проводиться за рішенням її засновників або державних органів, наділених відповідними повноваженнями, згідно законодавства України.

9.2. У випадку ліквідації Асоціації Загальні збори, або орган, що прийняв рішення про ліквідацію, призначають ліквідаційну комісію і встановлюють порядок та термін її ліквідації.

9.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню справами Асоціації та представництву в суді.

9.4. Ліквідаційна комісія розміщує в органах інформації публікацію про ліквідацію Асоціації та представляє на затвердження ліквідаційний баланс.

9.5. У разі припинення діяльності Асоціації ( у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача її активів  здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету .

Президент Української Асоціації "Укрелектрокабель

 (За дорученням Загальних зборів

членів Асоціації "Укрелектрокабель” пункт 2)

 першого питання  Протоколу №31 від 24.11.2016р.)                                              А.П. Пушкар